Top Influencers

January 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Nakamura Tamaki
7.   Kitazawa Masashi
8.   Shimazu Hiromi
9.   Masako Murakami
10.   Mano Izumi
11.   Ono Junko
12.   Chartered Equity Corp
13.   Umemoto Junko
14.   Katou Kazuko
15.   Nagahama Michiyo
16.   Domon Kaoru
17.   Kaneko Shinji
18.   Williams Villencia
19.   Okada Naomi
20.   Miyazaki Makiko
21.   Miyagi Mutsuko
22.   Takase Nobuko
23.   Cynthia and Reg Pincombe
24.   Sarver Wellness Inc.
25.   Debbie Buckler Manhart