Top Influencers

September 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Kitazawa Masashi
5.   Steve Brown
6.   Inoue Chizuyo
7.   Nakamura Tamaki
8.   Shimazu Hiromi
9.   Takeshita Miyuki
10.   Motoki Shigeko
11.   Kasoe Yukiko
12.   Ono Junko
13.   Chartered Equity Corp
14.   Kawanishi Masae
15.   Mano Izumi
16.   Ito Yumiko
17.   Katou Kazuko
18.   Tokunaga Kasumi
19.   Mizumoto Sizuko
20.   Fujii Chitose
21.   Debbie Buckler
22.   Williams Villencia
23.   Iwasaki Eiko
24.   Tsukahara Yayoi
25.   Takase Nobuko