Top Influencers

September 2019
1.   Higashi Norifumi
2.   Honda Yasuko
3.   Ruth Elliott
4.   Inoue Chizuyo
5.   Nakamura Tamaki
6.   Steve Brown
7.   Kitazawa Masashi
8.   Katou Kazuko
9.   Shimazu Hiromi
10.   Domon Kaoru
11.   Oiwa Kazuhito
12.   Chartered Equity Corp
13.   Mano Izumi
14.   Kondo Tetsuji
15.   Honda Makiko
16.   Miyazaki Makiko
17.   Ono Junko
18.   Williams Villencia
19.   Mizumoto Sizuko
20.   Kitamura Mio
21.   Toyoshima Hiroo
22.   Mori Keiko
23.   Motoki Shigeko
24.   Matsuzaka Yoshiyuki
25.   Cynthia and Reg Pincombe