Top Influencers

December 2019
1.   Higashi Norifumi
2.   Honda Yasuko
3.   Ruth Elliott
4.   Inoue Chizuyo
5.   Nakamura Tamaki
6.   Steve Brown
7.   Kitazawa Masashi
8.   Shimazu Hiromi
9.   Umemoto Junko
10.   Mano Izumi
11.   Iwata Hanako
12.   Ono Junko
13.   Katou Kazuko
14.   Honda Makiko
15.   Kikukawa Akihito
16.   Kitamura Mio
17.   Miyazaki Makiko
18.   Chartered Equity Corp
19.   Williams Villencia
20.   Big Ventures
21.   Katsuyo Murakami
22.   Suzuki Misako
23.   Takase Nobuko
24.   Inoue Yusuke
25.   Oiwa Kazuhito