Top Influencers

December 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Kitazawa Masashi
7.   Nakamura Tamaki
8.   Mizumoto Sizuko
9.   Katou Kazuko
10.   Shimazu Hiromi
11.   Ono Junko
12.   Motoki Shigeko
13.   Atsuto Hanao
14.   Mano Izumi
15.   Chartered Equity Corp
16.   Williams Villencia
17.   Izumiya Miki
18.   Yamasaki Kyoko
19.   Miyazaki Makiko
20.   Nakamoto Shinobu
21.   Miyanaga Minako
22.   Fukuhara Toshiaki
23.   Yukiko Ishii
24.   Narita Yukiko
25.   Koyama Takahiro