Top Influencers

February 2021
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Ono Junko
7.   Kitazawa Masashi
8.   Katou Kazuko
9.   Nakamura Tamaki
10.   Motoki Shigeko
11.   Mano Izumi
12.   Chartered Equity Corp
13.   Mizumoto Sizuko
14.   Sakanaka Midori
15.   Sunada Michiko
16.   Shimazu Hiromi
17.   Kaizan Misao
18.   Izumiya Miki
19.   Narita Yukiko
20.   Nakai Atsuko
21.   Iwata Hanako
22.   Sarver Wellness Inc.
23.   Williams Villencia
24.   Yukiko Ishii
25.   Maeda Kumiko