Top Influencers

June 2021
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Ono Junko
6.   Steve Brown
7.   Katou Kazuko
8.   Kitazawa Masashi
9.   Mano Izumi
10.   Nakamura Tamaki
11.   Motoki Shigeko
12.   Shimazu Hiromi
13.   Kondo Maki
14.   Seki Mieko
15.   Chartered Equity Corp
16.   Takanori Hasei
17.   Fumie Tateoka
18.   Miyamoto Sayuri
19.   Katsuyo Murakami
20.   Yamamoto Kazuna
21.   Kataoka Kiyoko
22.   Takemura Hijiri
23.   Michiko Hasei
24.   Iwata Hanako
25.   Mizumoto Sizuko